Curfew / Chongqing / China / 2 pictures / 07.11.2017